Mandje ({{totalCartItems}}) Hulp Nodig? Menu

Item is toegevoegd aan uw winkelwagen

Spotlight
Ontspanning
Geschenkkaarten
Online betaalkaarten
Gsm kaart herladen
Al onze producten

WETTELIJKE INFORMATIE

www.becharge.be is een website ontwikkeld door Prepaid Company.
Meer info op www.prepaidcompany.org.

Prepaid Company behoort toe aan Primmo Conseil
Avenue Wellington 137 - 1180 Brussels
BTW : BE0416 498 303REGELS VOOR INTERNETWEDSTRIJDEN

ARTIKEL 1 - Doel:

PRIMMOCONSEIL N.V., geregistreerd te Brussel onder het ondernemingsnummer BE0416.498.303, met maatschappelijke zetel te 137 Wellingtonlaan, 1180 Brussel, is eigenaar van het merk beCHARGE en de website www.beCHARGE.be en wordt hierna aangeduid als beCHARGE. Van 03/05/2024 tot 30/06/2024 organiseert beCHARGE wedstrijden die toegankelijk zijn via verschillende media (radio, internet, mobiel, enz.).

ARTIKEL 2- Regels:

Deze wedstrijden worden georganiseerd door beCHARGE, alleen of met verschillende partners, maar hun voorwaarden zijn uniform en voldoen aan de voorwaarden van dit reglement. Van tijd tot tijd kan beCHARGE verschillende prijzen aanbieden. Deze prijzen variëren afhankelijk van de partnerschapsovereenkomsten die door elk van de partners zijn aangegaan. De prijzen zijn over het algemeen aankoopcodes en kortingen die ingewisseld kunnen worden op de beCHARGE.be website of prijzen die aangeboden worden door de partners. Dit reglement is van onbepaalde duur, tenzij beCHARGE anders beslist. Het Algemeen Reglement is op aanvraag verkrijgbaar bij beCHARGE. beCHARGE behoudt zich echter het recht voor om de spelen die in het kader van dit reglement worden georganiseerd, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, te schrappen, te wijzigen of uit te stellen, naar eigen goeddunken en in het bijzonder volgens haar behoeften.

ARTIKEL 3 - Deelname:

De spelen die in het kader van dit reglement worden georganiseerd, staan open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon, met uitzondering van de werknemers van beCHARGE en hun familieleden, alsook met uitzondering van de partners die de prijzen aanbieden of hun werknemers en familieleden. Elke minderjarige die aan een spel deelneemt, wordt geacht de voorafgaande toestemming van zijn ouders te hebben gekregen. Voor de toekenning van prijzen aan minderjarigen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van een van beide ouders vereist. Anders kan de prijs niet worden toegekend. Het is mogelijk om slechts één keer te spelen en slechts één keer te winnen per spelsessie en per huishouden (zelfde naam, zelfde adres of 2 verschillende namen die op hetzelfde postadres wonen). Een spelsessie is een aangekondigde speeltijd met een titel die specifiek is voor elke sessie, met een speciale prijs. Deelname voor derden is niet toegestaan. Samenwonenden of personen die samenwonen worden beschouwd als een huishouden, zelfs als ze een andere naam en hetzelfde adres hebben. Deelname aan het spel is gratis. 3.1 Wijze van deelname: Prijzen kunnen als volgt worden gewonnen: - Via internet: Door een e-mail te sturen of een onlineformulier in te vullen, in overeenstemming met de voorwaarden die op de betreffende website worden vermeld. - Ofwel live: Als de partner een radiostation is, via de normen van het radiostation en volgens de procedures die door de presentator worden aangegeven wanneer het spel wordt gelanceerd. 3.2. Lancering van het spel: Het spel kan op een van de volgende twee manieren worden gelanceerd, al dan niet cumulatief: Ofwel op een van de partnerradiostations. Ofwel op de website of een van de betrokken sociale netwerken.

ARTIKEL 4 - Prijzen:

De waarde van elke aangeboden prijs kan variëren. Hij kan op geen enkele manier worden terugbetaald en kan niet worden vervangen door een prijs van gelijkwaardige waarde, zonder dat de winnaar er aanspraak op kan maken. beCHARGE behoudt zich het recht voor om in geval van gebeurtenissen buiten haar controle en indien de omstandigheden dit vereisen, de prijzen te vervangen door prijzen van gelijkwaardige waarde en met vergelijkbare kenmerken. In geen geval kunnen claims aanleiding geven tot een tegenprestatie of financieel equivalent. beCHARGE behoudt zich het recht voor om in het kader van het spel de prijs te vervangen door een prijs van gelijkwaardige aard als het om welke reden dan ook niet in staat is om de aangekondigde prijs uit te reiken. In geval van gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft, zoals lokale, staats- of internationale, gezondheids- of veiligheidsbeperkingen, kan beCHARGE niet aansprakelijk worden gesteld. Noch de deelnemers, noch de winnaars kunnen aanspraak maken op een tegenprestatie of een financieel equivalent. In het geval dat beCHARGE of zijn partner om welke reden dan ook niet in staat zijn om de aangekondigde prijs aan de winnaar uit te reiken, behouden zij zich het recht voor om de deadline voor het toekennen van de prijs zoveel te verlengen als nodig is, binnen een periode van één jaar volgend op de datum waarop de winnaar op de hoogte is gebracht van de prijs. Als de prijs aan de winnaar wordt overhandigd, kan beCHARGE niet aansprakelijk worden gesteld voor verduistering, beschadiging, diefstal of verlies van de prijs bij deze gelegenheid. De verplichting van beCHARGE bestaat uitsluitend uit het ter beschikking stellen van de prijzen. Bijgevolg, en tenzij uitdrukkelijk voorzien in de beschrijving van de prijzen, blijven alle bijkomende kosten in verband met deze prijzen of algemene kosten in verband met het in bezit nemen van de prijzen - in het bijzonder reiskosten naar hun bestemming, cateringkosten, accommodatie, inschrijving van het voertuig, verzekering in verband met de praktijk of het gebruik van het product of de dienst (enz...), ten laste van de winnaars. Hiervoor is geen betaling of terugbetaling verschuldigd. beCHARGE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of het functioneren van de prijs. Eventuele schade of negatieve gevolgen veroorzaakt door het gebruik van de prijs kunnen niet worden gemeld of betwist door de begunstigde. In geen geval kan beCHARGE aansprakelijk worden gesteld voor de tijd die nodig is om de prijzen aan de winnaars te leveren of in het geval dat de winnaars niet in staat zijn om van hun prijzen te profiteren door omstandigheden buiten de controle van beCHARGE. Als de winnaar, nadat hij is gecontacteerd door beCHARGE, niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen om redenen buiten de controle van beCHARGE binnen een periode van twee (2) maanden na de datum van contact, behoudt beCHARGE zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer, willekeurig getrokken, onder dezelfde voorwaarden als beschreven in dit reglement. beCHARGE communiceert per e-mail en verstuurt geen prijzen per post op eigen kosten. Het is aan de winnaar om naar het hoofdkantoor van beCHARGE in Brussel te komen om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. beCHARGE wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor incidenten of schade van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit het bezit, het genot of het gebruik van de prijs, wat de winnaars uitdrukkelijk aanvaarden.

ARTIKEL 5 - Winnaar:

Elke persoon die deelneemt aan het spel wordt op de hoogte gebracht dat hij gewonnen heeft: ofwel persoonlijk via e-mail of door elektronische bekendmaking op de relevante website, of cumulatief door meerdere van de bovenstaande middelen. Bovendien mag een persoon niet meer dan één keer per spel winnen.

ARTIKEL 6 - Identiteitscontrole:

Om de prijs aan de winnaar te kunnen toekennen, kan hij/zij om een identiteitsbewijs worden gevraagd, zodat de prijs niet wordt toegekend aan een derde die zich voordoet als hem/haar. De winnaar heeft (2) twee maanden na kennisgeving van zijn/haar winst om alle bewijzen van identiteit te leveren. Na twee maanden wordt de prijs automatisch geannuleerd. Zonder deze documenten kan de persoon die zich voordoet als winnaar geen aanspraak maken op een prijs en kan de winnaar niet meedingen of aanspraak maken op een prijs. Er wordt slechts één prijs per winnaar toegekend. Bovendien kan beCHARGE niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van de namen en voornamen van de winnaars, en in het bijzonder voor eventuele fouten of weglatingen bij de reservering van de zitplaats(en) of de verzending van de prijs, die te wijten kunnen zijn aan de organisatoren van de beurs en meer in het algemeen aan een van de partners van beCHARGE, evenals voor elk later gebruik dat zij zouden kunnen maken van de gegevens met betrekking tot de winnaars (in het bijzonder commerciële verzoeken). Door hun prijs in ontvangst te nemen, geven de deelnemers beCHARGE de toestemming om hun naam, voornaam en beeltenis te gebruiken in de vorm van een foto of video, zonder beperking of voorbehoud, behalve zoals bepaald in artikel 9 hieronder, en zonder dat dit hen enige andere vergoeding, recht of voordeel oplevert dan de aan hen toegekende prijs. Zo kan beCHARGE vrij de lijst van winnaars publiceren op haar websites of sociale netwerken en eventueel hun foto of video weergeven. RECHTEN VAN DEELNEMERS OP HUN GEGEVENS Alle deelnemers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Volgens de RGPD hebt u het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht op rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking, blijft dit bezwaar geldig voor de toekomst, tenzij de verantwoordelijke aantoont dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.

ARTIKEL 7 - Bewijsconventie:

Tenzij er sprake is van een kennelijke fout, heeft de informatie die afkomstig is van de spelsystemen en meer in het algemeen van alle telematicadiensten van beCHARGE, bewijskracht in elk geschil over de verbindingselementen en de computerverwerking van de informatie met betrekking tot het spel.

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid:

beCHARGE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de prijzen die zij toekent aan de winnaars van het Spel, ongeacht of het gaat om de kwaliteit van de prijzen ten opzichte van de aangekondigde of door de deelnemers aan het Spel verwachte kwaliteit, de verzending en levering ervan aan de winnaars (met name de risico's van spam, verlies, diefstal en meer in het algemeen elke schade die de prijzen kunnen oplopen) of elke schade van welke aard dan ook die de prijzen kunnen veroorzaken, ongeacht of deze schade direct of indirect aan de prijzen kan worden toegeschreven. beCHARGE behoudt zich tevens het recht voor om, indien nodig, het Spel, een of meerdere spelsessies, inschrijvingen voor het Spel of de toekenning van alle of een deel van de prijzen geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien zij van mening is dat er zich storingen en/of fraude hebben voorgedaan in welke vorm dan ook en uit welke bron dan ook, met name technisch, elektronisch of computergerelateerd, in verband met de deelname aan het Spel of de bepaling van de winnaar(s). beCHARGE behoudt zich het recht voor om het spel in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die een wijziging van dit spel vereist. beCHARGE behoudt zich ook het recht voor om elke persoon die het goede verloop van het spel verstoort uit te sluiten van deelname aan dit spel en om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die vals speelt, fraudeert, fraudeert of de operaties beschreven in deze regels verstoort of probeert te verstoren. In het algemeen zal fraude of een poging tot fraude, in welke vorm dan ook en met welk doel dan ook, leiden tot annulering van deelname aan de Wedstrijd, met dien verstande dat als gevolg hiervan geen schadevergoeding zal worden toegekend. Elke winnaar die heeft gefraudeerd, een poging tot fraude heeft gedaan of heeft geprofiteerd van een dergelijke manoeuvre zal automatisch worden ontdaan van elk recht op het ontvangen van de gewonnen prijs of prijzen. Deelname impliceert kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van het internet en mobiele telefoons, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij en het risico van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet en/of mobiele telefoonnetwerk. Alle deelnemers geven het organiserende bedrijf van het spel toestemming om hun voor- en achternaam, hun stem of hun beeltenis openbaar te maken door middel van beeld, geluid of digitale middelen voor een periode van één jaar vanaf de datum van het einde van de spelsessie, zonder dat dit gebruik aanleiding geeft tot enige tegenprestatie.

ARTIKEL 9 - Algemene bepalingen:

Deelname aan de wedstrijden impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen van dit reglement. Moeilijkheden die voortvloeien uit de toepassing of interpretatie van dit reglement of die hierin niet zijn voorzien, worden in laatste instantie beslecht door de organisator van de wedstrijd, wiens beslissing definitief is en de luisteraar aanvaardt deze beslissing zonder mogelijkheid tot betwisting. Elke claim of betwisting, van welke aard dan ook, door een winnaar of niet-winnaar moet binnen 30 kalenderdagen na de sluitingsdatum van de speelsessie per e-mail naar het hoofdkantoor van beCHARGE worden gestuurd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de wedstrijden die onder dit reglement worden georganiseerd. In geval van een geschil is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd. De deelnemers doen afstand van elk verhaal met betrekking tot de organisatievoorwaarden van het spel, het verloop en de resultaten ervan.
Wat is een PWA? Een Progressive Web App die is gebouwd als een website, maar zich gedraagt als een applicatie. Na installatie verschijnt er een pictogram met het beCHARGE-logo op uw startscherm. Het enige wat u hoeft te doen is klikken en genieten van onze vele producten.